Stolta stad?
- Stockholm och Sverige i Shadowrun


av Mats Blomqvist
Stolta stad? har tidigare varit publicerad i Sverox #2.


Ladda ner en PDF-fil av Stolta stad? - Stockholm och Sverige i Shadowrun
För att kunna läsa PDF-filen behöver du Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis från Adobe

Kort svensk historia i årtal
2022 Draken Nidhögg visar sig för första gången.
2027 Samiska aktivister lyckas få den svenska regeringen att ge de samiska områdena vidsträckt självstyre.
2031 Ryssland går till angrepp mot de västeuropeiska länderna i ett försök att erövra resurser och modern industrikapacitet.
2032 Den ryska östersjöflottan förstörs, till stor del av draken Nidhögg, men också av flottstyrkor från bland annat Sverige och Danmark.
2033 Det rysk-europeiska kriget tar slut, men freden leder till många politiska förändringar, bland annat EUs kollaps
2042 Den första versionen av Tage Hansson blir operabel.
2057 Nidhögg intensifierar sina ansträngningar att infiltrera SAP.

Inrikespolitik
Sverige har — liksom nästan alla länder — haft en stormig politisk historia under första halvan av 2000-talet. Särskilt perioderna runt de första utbrotten av goblinisering och runt det ryska angreppet var mycket problematiska. Tiden efter kriget innebar en återhämtning och det svenska samhället började anpassa sig efter de många förändringar som inträffat. Situationen 2057 är relativt stabil, till stor del beroende på att socialdemokraternas långa maktinnehav, men det finns fortfarande många problem som kan vålla framtida konflikter.

Sedan många år styrs Sverige av regeringar dominerade av socialdemokrater. Det socialdemokratiska partiet (SAP) styrs av en AI (kallad Per-Albin) som har nästan fullständig kontroll över partiapparaten och partiets politik. I själva verket är partiets formelle ledare Tage Hansson en konstgjord varelse (han består faktiskt av flera väsen/enheter, både virtuella och kroppsliga, som är anpassade till skilda typer av situationer och framträdanden) som helt kontrolleras av Per-Albin. Bara några få i partiledningen känner till något om detta förhållande; sekretessen är stenhård så hittills har sanningen hållits fördold. Eftersom Tage Hansson är resultatet av noggranna studier i psykologi, statskunskap och cybernetik så har han varit ytterst framgångsrik. Under den senaste tiden har dock Nidhögg börjat misstänka att något inte står rätt till och försöker ta reda på vad genom att öka sina infiltrationsförsök mot den högre partiledningen.

Oppositionen är för det mesta ytterst splittrad, uppdelad på ett tiotal riksdagspartier och ett otal mindre grupper. Många av oppositionspartierna försöker profilera sig i miljö- och/eller metahumana frågor, men på sista tiden har det gamla Moderata Samlingspartiet gjort något av en återkomst. Dess dynamiska ledare Ylva Gyllander (vars motto sägs vara ”ät de fattiga”) har dock att kämpa både mot partiets vänsterflygel (av vissa kallade ”gammarcarlisterna”), som inbegriper de sista resterna av de gamla center- och folkpartierna, och mot anklagelser om bland annat anti-orkiska fördomar. En annan och kanske mer svårdefinierbar faktor som bidrar till landets stabilitet är kungahuset och den populära alviska drottningen Victoria II.

Sedan flera årtionden ligger all norrländsk gruvbrytning och mycket av metallindustrin i dvärgarnas händer. Detta har gjort Sveriges dvärgar till den mest inflytelserika metahumana gruppen i landet, trots de mer fashionabla alvernas mediamässiga framgångar.

Den genomsnittliga inkomsten för en svensk ligger 5% över det europeiska genomsnittet.


Sápmi (Sameland)
Inspirerade av urinnevånarna i Nord- och Sydamerika och andra ”fjärde-världen”-folks kamp och med hjälp av samma typ av shamanistisk magi så lyckades Sveriges samer tvinga regeringen att 2027 göra de de samiska områdena i norra Sverige (främst inom landskapet Lappland) mer eller mindre självständiga. Ekonomiskt sett har detta inte inneburit någon större förändring för någondera parten, utan norrländska råvaror förs söderut och förädlas ungefär som tidigare. (Om några vunnit ekonomiskt på den samiska utbrytningen är det Nidhögg och dvärgarna.) Politiskt är Sápmi ganska splittrat och grupper som representerar renägare, andra näringsgrenar, olika språkgrupper, olika politiska ideologier och så vidare kämpar om makt och inflytande. Trots allt kan det vara så att Sápmi är för heterogent att kunna föra en konsekvent politik.

Gotland

Östersjöns nästan totala ekologiska kollaps har lett till att sådana verksamheter som fiske helt upphört. Detta har upprört många, i synnerhet den alviska befolkningen och särskilt de som bor på Gotland (Sveriges näst största alviska befolkningscentrum efter Stockholm). De gotländska alverna deltar i flera projekt som avser att återskapa en levande miljö i Östersjön, varav de flesta genomförs i samarbete med de pommerska alverna. Den självständighet som dessa åtnjuter (se Shadowruns Tysklandsmodul) har inspirerat många gotländska alver till att kräva att Gotland bryter sig loss från Sverige. Än så länge har ingen tagit till våld för att markera sina åsikten, men retoriken har blivit alltmer högljudd.


Skåne
Skåne präglas av en mer antimetahuman och i största allmänhet främlingsfientlig politik än vad som är acceptabelt i andra delar av landet, vilket har lett till ordentliga politiska slitningar mellan lokala makthavare och politiker på riksnivå. Många skåningar har börjat propagera för att Skåne skall bryta sig loss från Sverige och bilda ett självständigt land. Det har redan förekommit våldsdåd bland anhängarna till ett självständigt Skåne och de skånska separatisterna har visat sig betydligt mer hänsynslösa än sina gotländska motsvarigheter.


Nidhögg
Något som skulle förvåna 1900-talsmänniskor är övernaturliga väsen — till exempel drakar — som ingriper i mänskliga affärer och skaffar sig ekonomisk och politisk makt. Draken Nidhöggs uppvaknande 2022 och vidare agerande är ett typiskt exempel på hur 2000-talet skiljer sig från tidigare århundraden. Var han hade sitt näste är inte känt, men många tror att han sov någonstans i fjällvärlden. Hans yttersta mål är okända, men när det gäller mer kortsiktiga frågor har man kunnat dra vissa slutsatser. Nidhögg verkar vara negativt inställd till Ryssland och är, åtminstone för stunden, allierad med samerna. Han är i de flesta avseenden en ”typisk” västerländsk större drake (se Shadowrun, andra upplagan, sid 223 & 234) med en intelligens på 10.

UTRIKESPOLITIK
Den politiska utvecklingen under 2000-talet har gjort att den nationella utrikespolitiken minskat i betydelse, men nationers särintressen är fortfarande mycket betydelsefulla. Sveriges traditionella neutralitetspolitik genomgick många förändringar under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Tyskland är troligtvis det område som har störst relevans för svensk utrikespolitik på grund av de livliga ekonomiska förbindelser Tyska Alliansens olika delar har med Skandinavien.

På många sätt har den nya tidens utrikespolitiker ett svårare jobb än 1900-talets, främst på grund av de förändringar som har skett på det politiska och sociala planet. 2000-talet präglas av både internationalisering (beslut som kan påverka Sveriges öde kan fattas nästan var som helst i världen) och fragmentering (det finns betydligt fler stater och områden som har någon form av självstyrelse än under 1900-talet). Detta gäller i än större grad politiken gentemot Ryssland, vars inre splittring gör en konsekvent svensk politik svår att genomföra.


METROPLEXET STOCKHOLM

Stockholm är fortfarande Sveriges politiska, kulturella och ekonomiska centralort och, enligt stockholmarnas nästan enstämmiga uttalanden, den enda plats i landet som verkligen betyder något. Staden är den plats i Sverige som är mest präglad av det nya århundradets förändringar. Alla en internationell storstads för- och nackdelar finns samlade här, lyckligtvis i en form som är något mer hanterlig än de flesta liknande säder.

Översikt
Liksom alla städer i världen har Stockholm förändrats under början på 2000-talet som en följd av goblinisering, miljöproblem, magi och relaterade problem. Under tiden närmast efter millennieskiftet så var situationen mycket labil och brottslighet och sociala problem präglade perioden fram till krigsslutet 2033. Under 2040- och 2050-talen har det rått något större stabilitet, även om till exempel antalet våldsbrott ökat med 3% per år under perioden 2050-2056.

Geografiskt har Stockholm förändrats relativt lite under de senaste 60 åren, men vissa skillnader är tydliga. Nya byggnader har tillkommit och stadens profil ser på sina ställen markant annorlunda ut (t.ex. har höghusbebyggelsen på Söder och Kungsholmen ökat avsevärt).

I likhet med de flesta andra städer har Stockholm genomgått en mer eller mindre omfattande privatisering av många kommunala förvaltningsfunktioner, men staden har en något mer intakt offentlig sektor än de flesta städer och har behållit kontrollen över till exempel poliskåren, delar av kommunikationssystemet och vissa museer.

Stockholms allmänna kommunikationer varierar mycket i kvalitet. I vissa nedgångna stadsdelar har de mer eller mindre slutat fungera, medan de välmående områdena har en lokaltrafik som uppfyller högt ställda krav på effektivitet, säkerhet och komfort. I allmänhet kan man säga att ju mer inflytelserika innevånarna är, desto bättre är kommunikationerna i deras område. Förbindelserna på Söder och mot många av de södra och västra förorterna är ökänt dåliga.

Stockholms väder är något mer variabelt och oförut-sägbart än förr på grund av miljöstörningar, men är i stort detsamma som under 1900-talet. Enligt många stockholmares åsikt är studenterna på Kungliga Magiska Högskolan ansvariga för många av de mer dramatiska väderfenomenen. Detta är i allmänhet inte sant, men ibland har studenthumorn tagit överhanden.


Magi
Magi och shamanism har inlemmats i det svenska samhället på ett smidigt sätt. Det tydligaste tecknet på detta i Stockholm är Kungliga Magiska Högskolan (KMH), som har övertagit vissa av Stockholms universitets lokaler vid Odenplan och anskaffat ytterligare byggnader i närheten.

Både den hermetiska och den shamanistiska traditionen har många utövare i Sverige, men shamanismen är troligtvis något vanligare, ty man har ju både den samiska och den fornnordiska traditionen som förebild. Björn, varg och korp hör till de vanligaste totemdjuren. I många fall tillämpas de tyska shamanernas metoder, där arketyper motsvarande hedniska gudar används i stället för totemdjur.

Den genomsnittlige stockholmaren är ganska van vid magiska fenomen.


Befolkningen
Stockholms befolkning: 1,59 miljoner (Stockholms stad), 2,74 miljoner (Storstockholm). På grund av brister i folkbokföringen och olaglig invandring från bland annat Ryssland kan dessa siffror variera med upp till 5%.

Både pris- och lönenivån överstiger det svenska genomsnittet med cirka 10%.

Stockholmaren ser sig som mer sofistikerad, smartare och mer modern än svensken i gemen. Han har liten tilltro till myndigheter, även om han inte tvekar att sko sig på deras bekostnad. Icke-stockholmare ser stockholmaren som jäktad, hänsynslös och högdragen (personer som står i gångfilen i rulltrappan begår ett svårt brott och måste DÖ).

Stockholms alver bor huvudsakligen på Söder (Mosebacke) och Östermalm (längs Strandvägen). De två grupperna är ganska distinkta och har ingen större samhörighetskänsla. På Östermalm bor de rika och kända överklassalver som rör sig i kretsarna runt drottning Victoria, medan alverna på Söder är mer inriktade på livets praktiska aspekter som var nästa veckas pengar kommer ifrån.

Dvärgarna har sitt främsta fäste i Gamla stan och är dess dominerande folkgrupp. De är den mest politiskt aktiva metahumana gruppen och har ett stort inflytande i stadshuset.

Orker och troll bor främst på Söder runt Hornstull och Långholmsgatan och i förorter söder och väster om stan. Även om de flesta svenskar inte är särskilt fientligt inställda mot metahumaner, så är orker och troll bland de grupper som har haft det svårast att bli accepterade och många är inblandade i olagliga eller i alla fall ljusskygga verksamheter.


Undre världen
Fastän Stockholm — på ytan — är betydligt lugnare än många andra storstäder har den en minst lika utvecklad brottslighet som under senare delen av 1900-talet. Magi och den teknologiska utvecklingen har möjliggjort såväl nya former av brott som nya varianter på gamla. Restaurangbranschen och dess anställda är ofta inblandade i olika former av skum verksamhet. Detta kan variera från att tvätta svarta pengar och skattebrott till att agera som ”front” för annan verksamhet, till exempel narkotikahandel. Flera olika grupperingar ligger bakom detta, både inhemska som ryska, baltiska och tyska. Alla typer av intelligenta varelser (utom möjligtvis drakar) är inblandade, men människor och orker är i majoritet.


Stockholms stadsdelar
Nedre Norrmalm räknas fortfarande som Stockholms centrum och där dominerar gallerior, varuhus, banker, myndigheter och kontor stadsbilden. Alla sorters intelligenta varelser kan dyka upp här, även om polisens närvaro är sådan att det råder mer ”ordning” här än i ”mindre viktiga” delar av staden.

Vasastan är ganska lugnt, men har dock drabbats av vissa problem på grund av de många magistudenter som hänger runt Odenplan när de inte har lektioner på KMH. Jämfört med vad som kan hända på Söder eller i vissa förorter är stadsdelen ändå ganska säker.

Kungsholmen är högkvarter för många dator- och kommunikationsföretag och för många välmående frilansare inom magi och mer eller mindre laglig informationsinsamling. (Enligt ryktet är invånarna runt Kungsholmstorg genomsnittligen tyngre beväpnade än någon stans annars i staden.) Området runt Fridhemsplan och S:t Eriksgatan har däremot förslummats och bebos till stor del av fattiga och utslagna. Det går ihärdiga rykten om att en vampyr härjar i tunnlarna vid Fridhemsplans tunnelbanestation.

Östermalm är centrum för den mer fashionabla (och rika) alviska befolkningen i Stockholm. Området längs Strandvägen är nästan helt en alvisk enklav där andra ibland kan känna sig som främlingar. Områdena längre norrut är mer blandade och bevarar en 1900-talsprägel.

Gamla stan är kulturellt centrum för stadens dvärgiska befolkning. Det bor givetvis dvärgar på andra ställen också, men Gamla stan har en tydlig dvärgisk prägel med många inrättningar som inriktar sig helt och hållet på denna kundkrets. Stadsdelen är fortfarande ett populärt mål för turister och de för turistindustrin typiska företeelserna (souvenirbutiker, restauranger och så vidare) är påfallande inslag i stadsbilden.

Söder är i vissa avseenden en delad stadsdel, där konflikter mellan människor, alver och orker är tydligare än på andra ställen. Det är dock bara på vissa punkter (till exempel Skinnarviksparken eller Zinkensdamm) som bråk är vanliga, medan man i andra kvarter kan se de olika grupperna på samma pub eller pizzeria utan några som helst problem. Söder är den stadsdel där magiker och shamaner är vanligast; många studerar på KMH, men bor här där förhållandena är mer avspända och bohemiska.

De västra förorterna
I många områden längs tunnelbanelinjen västerut, särskilt mellan Brommaplan och Vällingby, har en allt mer märkbar ”orkifiering” gjort sig gällande de senaste åren. Trots diverse olyckskorpars uttalanden har detta inte lett till någon större ökning i brottsstatistiken. Annars har de västra förorterna förändrats mindre än områdena söder om stan.

De norra förorterna
Stockholms norra förorter skiljer sig från varandra och det är svårt att se någon gemensam nämnare för Djursholm (fortfarande en avskild vrå för stadens elit), Solna (en humanocentrisk och anti-metahuman enklav där flera notoriska högerextremistiska terrorister tros hålla sig dolda) och de glänsande nya ”mönsterorterna” i Vaxholmstrakten.

De södra förorterna
I många av av Stockholms södra förorter, bland annat Huddinge, Högdalen, Östberga och Bagarmossen, kan man se 2000-talets problem tydligare än på många andra ställen. Våld, alkoholism, drogmissbruk och andra sociala problem är endemiska och folk bor i hus som inte verkar ha renoverats sedan 1900-talets slut. Det finns vissa enklaver där livet är mer drägligt, men de verkar krympa år från år.


Några notabla stockholmare

Greger Dahlman är Stockholms dvärgiske finansborgarråd och en av landets mest kända metahumana politiker. Av många ses han som en sannolik kandidat till SAPs ledare om Tage Hansson skulle dra sig tillbaka. Dahlman är övertygad om att storföretagens inflytande på politiken är av ondo och bör bekämpas med alla lagliga medel. Han är en god talare och syns ofta i media.

Dobroslav Osolnik-Svensson är något av Stockholms ”Gudfader” med en mycket inflytelserik position inom narkotikahandeln och restaurangbranschen, även om hans ställning var starkare för några år sedan och vissa numera säger att han börjat åldras märkbart.

Anna Nyberg är stadens mest kända orkiska artist och hennes ”antiskulpturer” och ”vålduppträdanden” har gjort henne till en av 2050-talets största kändisar. Hon har kontakter hos de mest oväntade personer (inklusive hovet) och sägs till och med vara en av Nidhöggs personliga vänner.

ÄVENTYRSUPPSLAG
Rollpersonerna kan bli inblandade i politiska förvecklingar, antingen Nidhöggs försök att infiltrera den socialdemokratiska maktapparaten (som agenter för endera parten) eller de komplikationer som vållas av de gotländska och skånska separatiststrävandena.

Förr eller senare kommer någon att vilja göra något åt vampyren vid Fridhemsplan (och varför har polisen inte gjort något åt saken trots att Stockholms polishögkvarter bara ligger ungefär 600 meter från de områden där vampyren härjar?)

Vidare finns den vanliga sorten av ”normal” och företagsanknuten brottslighet i Stockholm.