Nyheter från Vidonia

Storstugan i Palatium Mercatori i Tekeburg är en mötesplats för mercatorer från hela den termaliska kulturkretsen. Den flotta byggnaden tillhör Collegium Mercatori, en yrkesorganisation för Tekeburgs långfarande köpmän. Här kan lyhörda och nyfikna medlemmar snappa upp nyheter från när och fjärran. En del är sanning, andra bara lösa rykten, medan en del är förvrängda versioner av vad som skett. (Hur blir man medlem? Genom att visa sig vara en driftig och skicklig mercator och därtill betala en årlig medlemsavgift på 1000 dukater.)

På ett bord i storstugans mitt ligger en uppslagen bok med pärmar klädda i gult läder, Liber Flavus, i vilken kollegiets medlemmar får skriva intressanta nyheter de har uppsnappat. Alla inlägg måste undertecknas med namn så att man vet vem som bär ansvaret för varje nyhet.

(Gondica-spelledare är välkomna att skicka in sina egna nyheter och rykten till gondica@rollspel.com så att denna webbsida kan bli en inspirationskälla för andra spelledare.)

12:e dagen i Lärkans årstid 725 AS, Havsdag
Den välkände tekeburgiske mercatorn Nestor tem-Agret förevisade idag på Vikrat den stores torg sin nya självgående vagn, en så kallad autequus ("självhäst"). Detta var ett fyrhjuligt fordon i det större formatet, framdriven av en kraftfull flogistonmaskin placerad upptill. Vagnen uppnådde på väg samma hastighet som en gående människa och dess förmåga att bära nyttolast uppskattas till ett par skeppsläster. Nestor framhävde att hans nya flogistonmaskin vägde blott en liten del av vad som var brukligt och att dess tillförlitlighet var hög. Tekeburgs polemark Sikrand tem-Tikrat ran-Martik inköpte på stående fot vagnen till stadens armé för en okänd mängd guld och lät omedelbart frakta den till garnisonens stall. En del legosoldater säger att en vagn av detta slag skulle kunna använda som ett bestyckat rullande fort. Huruvida så verkligen är fallet är dock okänt.
Kleona tar-Silas ran-Hargit, kollegiets ordförande

24:e dagen i Lärkans årstid 725 AS, Vilodag
Jag återkom idag från en resa till Imbrihalvöns hamnstäder. På morgonen den 7:e dagen i Lärkans årstid, en Stäppdag, avled furst Torggrik av Natreke i Ralburg efter en längre tids sjukdom. I samband med dödsfallet utbröt oroligheter i staden, möjligtvis på grund av tronföljdstvister bland furstens tre barn Veddkar, Agret och Agreta. Jag lättade omedelbart ankar för att inte bli fast i staden om läget förvärrades, så jag har ingen information om hur situationen utvecklades.
Bardus tem-Antar, kapten på karavellen Gryningsljus

2:a dagen i Svanens årstid 725 AS, Himmelsdag
Den 30:e dagen i Lärkans årstid förklarade Folkrådsregimen i Nagreburg krig mot den angränsande stadsstaten Sistad. Jag var närvarande som neutral observatör när Folkrådets sändebud läste upp krigsförklaringen inför Sistads äldsteråd. Folkrådet sade sig vilja befria Sistads förtryckta plebejer från patriciernas välde. Mitt skepp lämnade omedelbart staden. Jag tror inte att Sistad kan bjuda något effektivt motstånd, utan den kommer att falla innan Svanens årstid är över. Detta är nog början på en lång period av krig på Nagrö.
Hosgirk tem-Lartes, kapten på karavellen Stormfågel

44:e dagen i Svanens årstid, 725 AS
Under min vistelse i Tegern under sommaren har jag hört märkliga nyheter från kentaurstäppen. Vi har ju alla bävat inför vilka planer Tublai Tøruk har haft i år – avser han att angripa Vidonia eller Çu? Nu verkar hans planer dock ha stäckts åtminstone tillfälligt. Jag har nämligen hört åtskilliga rykten från många att storkhanens härläger drabbades av en förödande epidemi runt sommarsolståndet. Många krigare ska ha dött sotdöden, men storkhanen lär själv ha överlevt.

Flera tegriska friryttare berättar också att ett märkligt hjulförsett fordon korsade deras land kring den 10:e dagen i Svanens årstid. Det var minst femtio steg långt, med ett knotigt och asymmetriskt yttre och verkade vara gjort av levande trä, med ett tätt lövverk. Det rörde sig tämligen tyst utan den rökutveckling som förknippas med flogistonmaskiner. Ingen friryttare vågade dock nalkas den skrämmande uppenbarelsen. Det färdades utan att göra uppehåll i en stadig fart på ungefär tre väktvägar per väkt. Jag är övertygad om en aristosof ligger bakom företeelsen – däremot är det svårt att veta vilken koppling detta har till andra händelser bland kentaurerna.

Boskapsleveranserna från Tegern till Vidonias städer har i år genomförts under stor hast på grund av fruktan för kentaurerna. Därför har det uppstod många tvister både bland tegrierna och hos uppköparna. Ibland har blod utgjutits vid bråk om nyttjanderätten till källor.
Elirba tar-Vikrat

49:e dagen i Svanens årstid, 725 AS
Folkrådet i Nagreburg proklamerade följande den 30:e dagen i Svanen årstid:

"Sistad har befriats från sin hittillsvarande förtryckarregim. Stadens tyranner har kapitulerat för befriarna från Nagreburg. De som bär ansvaret för eländet i staden har avrättats i enligt med folkets vilja. Till folkstyresman över Sistad har utsetts Idrit tem-Lardir och hans uppdrag är att integrera staden i Nagreburgs rättvisa och frihetliga välde, Sistads plebejer till gagn.

Nagrös förtryckta ropar på befrielse – Folkrådet hör deras nöd och ser sitt ansvar."
Bardus tem-Antar, kapten på karavellen Gryningsljus

50:e dagen i Svanens årstid, 725 AS
Jag snappade upp ett rykte om en organisation kallad Silverfalken under en kort vistelse i Atreburg. Denna organisation skulle enligt en tillförlitlig källa syssla med spioneri på hög nivå, trots att deras organisation är ganska ny. De har enligt vaga rykten något sånär ett hundra medlemmar. De strävar efter att ta höga positioner i länder och sedan utnyttja dessa till sina egna syften. Jag är inte säker på att det stämmer, men de kan kanske ha anknytning till aristosoferna. Denna organisationens medlemmar lär vara klädda i mörka, ofta svarta, kläder med silverbroderier på. De bär även en dolk med en silverfalk som en symbol för samhörighet. Men de behöver inte nödvändigtvis bära silverbroderade kläder. Min tillförlitliga källa hävdar att han har sett en civilklädd sådan och de är bra på att förklä sig. Jag stannade dock inte tillräckligt länge för att få mer information, jag hade brådskande ärenden österut.
Trikit tem-Regen

57:e dagen i Hjortens årstid, 725 AS
Tublai Tøruks planer på erövringståg har stäckts för tillfället. Under min resa i Tegern under inledningen av Hjortens årstid fick jag tillförlitlga underrättelser att storkhanens härläger drabbades av en förödande epidemi vid Midsommarsolståndet. En tredjedel av hans krigare lär ha dött.

Det märkliga hjulförsedda fordon jag omnämnde i min notis dagtecknad 44:e dagen i Svanens årstid har observerats i Tegerns vildmark vid flera tillfällen under slutet av denna årstid. Ingen har dock vågat ta kontakt med dess besättning. Man tror allmänt att den är något slags aristosofpåfund.
Elirba tar-Vikrat

54:e dagen i Harens årstid
Nu har den mörka tiden på året nått den termaliska öarna och med den det usla väder med kyla och regn som förhindrar nästan all samfärdsel. (Mitt skepp hann med nöd och näppe till sin säkra hemmahamn före höstens stormar.) Detta har uppenbart fått Nagreburgs folkråd att för tillfället ta en paus i sin strävan att underkuva hela Nagrö. Den 30:e dagen i Svanens årstid föll Sistad och den 12:e dagen i Hjortens årstid intogs den lilla stadstaten Nirtburg. Där avrättades samtliga medlemmar av stadsrådet och en guvernör (en s.k. folkstyresman) utsågs av Folkrådet. Händelserna i Sistad och Nirtburg visar på vilka ambitioner Folkrådet har och hur hårt de är redo att gå tillväga för att förverkliga dem. Jag fruktar att 726 kan en våldsam tid på denna ö; Nagreburgs härar växer i styrka.
Setrit tem-Torggrik