Western - Errata


Ingenting blir någonsin helt perfekt, inte ens Westerns 3:e upplaga… Här kommer därför den officiella erratan.

Obegränsade Tärningsslag
På sidan 10, under rubriken Tärningsslag, skall en parentes in, så stycket i sin helhet blir:

Western är ett tärningsbaserat rollspel. För att avgöra om du lyckas eller misslyckas slår du i de flesta fall en obegränsad T20 (Slår du 20 får du slå om, det sammanlagda resultatet av dina slag räknas. Slår du exempelvis 20 och sedan 13 då du slår om blir ditt resultat på Färdighetsslaget 33). Någon gång kommer du att få slå en T6, T10 eller T100. De tärningar du behöver är därför en sexsidig och en tjugosidig. Ju högre resultat tärningen visar desto bättre.

Lathund för skapandet av rollperson
I Lathunden för att skapa rollpersoner på sidan12 har sista meningen under punkt 3 har fallit bort. Den lyder:

Information om hur du köper Färdigheter hittat du på sidan 35.

Roller
Några av Rollerna har tyvärr blivit lite fel beräknade... Ändringarna ser du här nedanför:

Advokat skall ha Köra Vagn 10 (istället för 5)

Lagman skall inte ha Akrobatik

Lärare skall inte ha Ljudimitation eller Orientering

Nybyggare skall ha Överlevnad/Prärie 10 (istället för 5)

Prisjägare skall ha Vapensnabbhet/Revolver 5 också

Spejare skall ha Uppmärksamhet 9 (istället för 10)

Hur används Färdigheter?
Under denna rubrik på sidan 30 saknas återigen beskrivningen av vad en obegränsad T20 är. Hela stycket återges här, med den nytillkomna förklaringen kursiverad:

Färdigheter du har minst 10 i Färdighetsnivå på behärskar du tillfredsställande, något tärningsslag behövs för det mesta inte. I pressade situationer och under besvärliga omständigheter måste du dock slå för att avgöra om du lyckas. Då slår du en obegränsad T20 (visar tärningen 20 får du slå om, tärningarnas sammanlagda resultat räknas) och lägger ihop resultatet med din Färdighetsnivå i den Färdighet du använder. Blir det sammanlagda resultatet 20 har du lyckats. I vissa situationer kan det krävas mer än 20, på grund av försvårande omständigheter. Då använder du Svårighetsgrader för att modifiera slaget.

Vapenfärdigheter
I den schematiska modellen över de olika Vapenfärdigheterna på sidan 33 har två fel insmugit sig. Under Projektilvapen saknas en box med texten TS/Pilbåge och under Grundsnabbhet skall boxen VS/Artilleri tas bort helt (eldhastigheten för artilleri styrs istället av Färdigheten Artilleri)

Månadsträning
På sidan 35 skall det till ett förtydligande in sist i det tredje stycket under Månadsträning. Du förlorar Erfarenhetspoäng dagar du är helt inaktiv. Den nya meningen lyder:

Du kan också förlora en del av de poäng du annars skulle fått vid månadsslutet om du är inaktiv. Varannan dag du vilar, eller är inaktiv (vilket är en förutsättning för att kunna Återhämta skador), minskar din Månadsträning den månaden med 1 poäng.

Skillnader mellan Färdighetslistan och Rollformuläret
Uppmärksamma spelare har märkt att Färdighetslistan på sidan 37 i spelet inte är helt identisk med den på rollformulärens baksida. Spelet är rätt, rollformuläret fel (vådan av att ha flera betaversioner av rollformuläret igång, några ändringar i slutversionen kom inte med…) De Färdigheter som berörs är:

Ekonomi, som inte längre är en egen Färdighet utan blivit en Teorifärdighet (de Egenskaper som styr bonusen har därmed ändrats från INT x 2 som står på rollformuläret till BIL x 2, som gäller för alla Teorifärdigheter.

Ingenjörskonst är det nya namnet på Teknisk Konstruktion.

Bakgrund
Sidhänvisningen före första tabellen på sidan 50 har fallit bort. Sidan xxx skall vara sidan 129.

Närstrid
Här har vi gjort en liten blunder vad gäller möjligheten att parera... När du parerar i Närstrid tar det du parerar med, exempelvis din arm, _inte_ hela skadan som det står nu. Istället innebär ett lyckat parerslag (då du slår högre än den som anfaller) att träffen tog i din arm, men hans Skadeslag minskar lika många steg som mellanskillnaden mellan era slag. Blir ditt parerslag mer än 10 gånger högre än hans attackslag har du lyckats avvärja hans attack, så att du inte tar någon skada alls. Skulle ni få samma resultat på tärningsslagen har du blockerat hans attack, men skadan tas upp av din arm istället för där han siktade. Det nya stycket under Parering lyder:

Vill du hellre försöka parera en attack mot dig än att själv försöka få in en träff slår du bara ett Parerslag istället för ett Attackslag. Du har precis samma Träffchans då du parerar som när du attackerar. Era slag ställs sedan mot varandra. Slår anfallaren högst går slaget igenom. Blev ditt resultat lika högt, eller högre lyckas du parera. Då tas skadan upp av det du parerar med (stolen, geväret, eller din arm). Mellanskillnaden dras av från Skadeslaget, och blir skillnaden mer än 10 har du lyckats avvärja attacken helt.

Träffmallen
Sist i stycket om Träffmallen på sidan 68 har följande mening fallit bort:

Samtliga träffigurer som bifogas är gjorda i skala 1:11.

Fysförlust vid köld
Blir du liggande i kallt vatten är dina chanser att klara livhanken betydligt sämre än på land. De siffror som anges under kolumnerna "I vatten" i tabellen på sidan 78 (Fysförlust vid köld) skall gälla per timma och inte per dygn. Denna fotnot har tyvärr fallit bort:

I vatten anger siffran i tabellen hur stor din Fysförlust blir per timma.

Återhämtning
Sist i stycke 2 under Återhämtning på sidan 79 skall följande mening infogas:

Du kan Återhämta hur många skador som helst samtidigt.

Flintlås
På sidan 82 har ordningen i första meningen kastats om. Den korrekta texten lyder:

Du laddar flintlåsvapen genom att mata ner krut och kula i vapnets mynning och därefter hälla ner krut i en fängpanna.

Kvalitet
Efter rubriken Kvalitet på sidan 83 står fel förkortning: Kval. Istället för KV & KB. Dessa förkortningar saknas också i texten. Den nya lydelsen blir därför:

Kvalitet (KV & KB)
Du hittar ingenting om vapnens Kvalitet (KV) i Vapentabellerna, alla värden där gäller för vapen med Kvalitet 20 (det normala, det du får när du köper vapnet i standardutförande).

Vapenkvalitet är dock oerhört betydelsefullt, den påverkar din Träffchans, Vapnets Snabbhet (och därmed hur snabb du är med vapnet) och hur illa det kan gå om du Fumlar. Grundregeln är enkel; för varje Kvalitetssteg vapnet har över 20 får du +1 i Kvalitetsbonus (KB), för varje steg Vapenkvaliteten understiger 20 får du -1. På rollformulärets andra sida kan du skriva upp vapnets Kvalitetsbonus (KB). Glöm inte att räkna in Kvalitetsbonusen när du skriver upp Träffchans, Vapnets Snabbhet och Fummelbonus.

Vapentabell över revolvrar
På sidan 84 har ett minus fallit bort under kolumnen T-mod, vilket lett till att det står att en Webley #1 DA som anges ha bättre T-mod om doubleaction används än annars. Detta är fel. Korrekt T-mod för Webley #1 DA är 0/-3.

Vapentabell över repeters
På sidan 86 har två värden på Burgessgeväret kastats om. Burgess skall ha T-mod 1 och Mag. 15, inte tvärtom.

Patronbeskrivningar
I första stycket under Patronbeskrivningar på sidan 88 skall sidhänvisningen ändras från xxx till 103.

Vapenbeskrivningar
Webley #1 Doubleaction på sidan 92 skall ha år 1873, inte 1871 i sin parentes.

Evans Repeterkarbin på sidan 98 skall ha år 25%, inte 99% som tillgänglighetsuppgift.

Utrustning
Noten efter Gevärspatroner på sidan 103 är ofullständig. En ny mening skall läggas till:

Såväl Mausergevärets kaliber 8 mm patroner och hagelskott 12 gauge räknas hit.

Kvalitet spelar roll
Under denna rubrik på sidan 108 har ett a fallit bort ur ordet nackdelar (näst sista raden).

Dressyrfärdigheter
I tabellen på sidan 109 har ett r i ordet placering fallit bort i beskrivningen av Frakthäst.

Strid och vapen
Sista meningen i detta stycke på sidan 140 har fallit bort. Den lyder:

Den Vapensnabbhet som anges utgår från att spelledarpersonen har vapnet i handen (och vapnets Dra-kostnad redan dragits av).

Namnlistor
I tabellhuvudet för såväl Mexikanska efternamn och Apacher på sidan 143 anges fel tärningstyp, det skall vara T40 istället för T20.

Frihetskriget
I första stycket på sidan 166, där situationen strax före Frihetskrigets utbrott beskrivs, står det att händelserna utspelade sig 1875. Det skall givetvis vara 1775.

Djurtabellen
På sidan 210 har en Mjökko smugit sig med bland djuren. Det skall självfallet vara en Mjölkko och ingenting annat…

Lucas Jamesson
I andra styckets sista mening i beskrivningen av Lucas Jamesson på sidan 235 står ordet hanvästerut. Denna hopskrivning är felaktig, det skall stå han västerut.

Johnny Strickland
I näst sista raden av första stycket i beskrivningen av Johnny Strickland på sidan 238 står ordet frånbaro. Det skall stå frånvaro.

Emmet Calhoun
I beskrivningen på sidan 238 saknas en punkt efter första stycket.